2014-07-17

An Innis Aigh - gaelic traditional song - in Gàidhlig (Scottish Gaelic) ...


source: Serra Purple   2012年2月6日
From the album ,,Irish Songs'' of Goran Bregovic, perforemd by The Chieftains

Seinn an duan seo dhan Innis Àigh Sing this song to the Happy Isle
An innis uaine as gile tràigh The green isle of whitest sands
Bidh sian air uairean a' bagairt cruaidh ris Though storms at times threaten severely
Ach se mo luaidh-sa bhith ann a' tàmh It is where I love to be

Càit' as tràith an tig samhradh caomh Where does summer come earlier?
Càit' as tràith an tig blàth air craobh Where do trees come into bloom sooner?
Càit' as bòidhche 's an seinn an smeòrach Where does the thrush sing more sweetly
Air bhàrr nan ògan 's an Innis Àigh On the tips of branches, than in the Happy Isle?

An t-iasg as fiachaile dlùth don tràigh The most prized fish closest to land
Is ann ma chrìochan is miann leis tàmh Wishes to live about its shores
Bidh gillean easgaidh le dorgh is lìontan Lively youths hunt it early in the morning
Moch, moch ga iarriadh mun Innis Àigh With line and net, around the Happy Isle

'S ged thèid mi cuairt chun an taoibh ud thall And although I sometimes go to the mainland
'S mi 'n dùil air uairibh gu fan mi ann And at times even think that I could stay there
Tha tàladh uaigneach le teas nach fuairich A sad longing whose heat never cools
Gam tharraing buan don Innis Àigh Always draws me back to the Happy Isle

O 's geàrr an ùine gu'n teirig latha It is only a short time until the close of day
Thig an oidhche 's gun iarr mi tàmh Night will come and I will want for rest
Mo chadal buan-sa bidh e cho suaimhneach My eternal sleep will be so peaceful
Mo bhios mo chluasag 's an Innis Àigh If I lay my head in the Happy Isle